جستجو: قوانین و مقررات

آیا با قوانین و مقررات حاکم بر کشور سوئد آشنایی دارید؟ در بخش های مختلف دولتی چه تغییرات قانونی صورت گرفته است؟ آیا از حق و حقوق خود در سوئد آگاهی دارید؟ قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین مالیاتی، قوانین حقوقی و مراجع قانونی در سوئد را بهتر بشناسید. در بخش مربوط به قوانین و مقررات تمام این موارد را به زبان فارسی بخوانید.