Ordlista

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
71
a | b | c | d | e | f | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | y | Å
Reset list
Yrkessvenska -  دوره های آموزشی زبان سوئدی که مرتبط با مشاغل و تحصیلات افراد از طرف اداره کار برگزار میشود. . 
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
71