Ordlista

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
71
a | b | c | d | e | f | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | y | Å
Reset list
Organisationsnummer -  شماره شناسایی افراد حقوقی در سوئد organisationsnummer نام دارد. این شماره شناسایی برای شرکت های enskild firma همان personnummer صاحب شرکت است.همانند personnummer این شماره شناسایی هم 10 رقمی است. رقم اول نشان دهنده نوع شرکت و یا سازمان می باشد. برای مثال organisationsnummer شرکت Aktiebolag با عدد 5 شروع میشود.شماره شناسایی Handelsbolag, kommanditbolag با عدد 9 و ideell förening  با عدد 8 شروع میشوند.
- Synonyms: org. nummer
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
71