Uppsägningstid

0
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود

مدت زمان معینی مابین اعلام فسخ قرارداد تا فسخ واقعی قرارداد.

برای مثال، جهت فسخ قرارداد اشتراک اینترنت، باید از سه ماه قبل به شرکت اینترنت اطلاع داده شود. در این سه ماه فرد مؤظف به پرداخت هزینه اشتراک اینترنت می باشد و پس از گذشتن این سه ماه، قرارداد به کل فسخ می شود.

به این سه ماه uppsägningstid می گویند

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån